Regulamin sklepu internetowego

§ 1 Informacje ogólne

Sklep Flavours-world.com jest autoryzowanym sprzedawcą aromatów spożywczych firmy Flavorika Sp. z o.o. ul. Zawieprzycka 7 20-228 Lublin

Strona Flavours-world.com zgodnie z prawem Unii Europejskiej prowadzi dystrybucję aromatów spożywczych, buteleczek oraz pipet na terenie Polski oraz innych krajów świata.

§ 2 Definicje
 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Leo Anna Gnieciak ul.Skarżyńskiego 12/4 21-040 Świdnik, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 9462387251, REGON 369320322
 3. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.flavours-world.com
 6. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów oraz wielkości
 13. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
§ 3 Kontakt ze Sklepem
 1. Adres e-mail Sprzedawcy: info@flavours-world.com
 2. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy:
  Płatność w PLN 70105014161000009736512741
  Płatność w EURO PL06105014161000009736667735
  Nazwa banku : ING BSK
  SWIFT : INGBPLPW
§ 4 Wymogi techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. Urządzenie z dostępem do Internetu
  2. Przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, niezbędne jest aktywne konto e-mail.
§ 5 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Ceny podane w Sklepie są podane w złotych (PLN) oraz EURO (€) i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 4. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produktu oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
§ 6 Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie danych wyszczególnionych w formularzu rejestracyjnym sklepu.
 2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3.
§ 7 Zasady składania Zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się do Sklepu (opcjonalnie) ;
 2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny) ;
 3. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, oraz formę dostawy, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.
§ 8 Oferowane metody dostawy oraz płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
  1. Przesyłka pocztowa, 3-7 dni
  2. Przesyłka kurierska, DHL Economy 5-7 dni
  3. Przesyłka kurierska lotnicza , DHL Express 2-4 dni roboczych
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
  1. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
  2. Płatności elektroniczne
  3. Płatność kartą płatniczą , za pośrednictwem PayU.
 3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Koszty wysyłek - ceny w PLN brutto

- do 5kg
Strefa Kurier DHL Kurier DHL Express Poczta Polska
Polska 17 - -
Afryka - od 90 do 290 od 16 do 267
Ameryka Południowa - od 90 do 290 od 16 do 267
Ameryka Północna - od 69 do 245 od 16 do 267
Australia i Oceania - - od 16 do 267
Azja - - od 16 do 108
Europa od 54 do 90 od 51 do 449 od 16 do 108
Europa poza EU od 54 do 99 od 63 do 994 od 16 do 108
- od 5 kg do 20 kg
Kurier DHL Kurier DHL Express Poczta Polska
18 - -
- od 329 do 1650 od 267 do 820
- od 329 do 1650 od 267 do 820
- od 295 do 759 od 267 do 820
- - od 267 do 820
- - od 108 do 235
od 90 do 129 - od 108 do 235
od 99 do 140 - od 108 do 235
- od 20 kg
Kurier DHL Kurier DHL Express Poczta Polska
od 45 do 102 - -
- od 1925 do 2790 od 820 do 1145
- od 1925 do 2790 od 820 do 1145
- od 815 do 17 384 od 820 do 1145
- - od 820 do 1145
- - od 235 do 348
od 130 do 2500 - od 235 do 348
od 141 do 1750 - od 235 do 348
§ 9 Wykonanie umowy sprzedaży
 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia na stronie www.flavours-world.com.com zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta: płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 4. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  • wprzypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane w podsumowaniu koszyka sklepu flavours-world.com.
 6. Wszystkie produkty oferowane na stronie sklepu są dostępne pod warunkiem dyspozycyjności na magazynie. Flavours-world.com zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zamówienia w przypadku braku towaru w magazynie, jak również zastrzega sobie prawo do wycofania lub zmiany produktu bez podania przyczyny. Flavours-world.com zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązujących cen, jak również do anulowania lub wstrzymania zamówienia z powodu braku wystarczających danych umożliwiających jego prawidłową realizację, np. brak adresu, na który należy wysłać paczkę.
 7. Zakupy w sklepie flavours-world.com realizowane są drogą wysyłkową, dostawy realizuje DHL lub przez Pocztę Polską . Flavours-world.com nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane w dostawie, a jeśli nastąpi taka sytuacja natychmiast powiadomi Kupującego.
§ 10 Zwroty i reklamacje.

Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu pełnego kosztu dostawy w przypadku, gdy zamówienie nie zostało wysłane. Konsument ma prawo do zwrotu towaru Sprzedawcy w stanie nieotwartym i nieuszkodzonym w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia, bez podania przyczyny odmowy przyjęcia przesyłki. Wszelkie przesyłki zwracane przez agencję celną podlegają pełnemu zwrotowi, z wyjątkiem kosztów wysyłki, które Sprzedawca musi pokryć koszty za każdą zwracaną paczkę. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów nie przyjmujemy zwrotów bazujących na „Spróbuj i zwróć”. Produkty, które zostały otwarte, nie podlegają zwrotowi. Należy pamiętać, że kupujący jest odpowiedzialny za koszty zwrotu i ma obowiązek staranności, aby towary zostały zwrócone w dobrym stanie. Pełne zwroty są przetwarzane w ciągu 72 godzin od momentu, gdy flavours-world.com został w pełni poinformowany o przyczynie zwrotu lub od momentu, gdy paczka fizycznie wróciła do magazynu i została podpisana. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył klient, chyba że konsument wyrazi zgodę na zwrot inną metodą. Wszelkie reklamacje związane z zakupem, zamówieniem lub Regulaminem należy kierować do flavours-world.com za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres  info@flavours-world.com. Sprzedawca udzieli klientowi ostatecznej odpowiedzi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania reklamacji. Zwroty za reklamacje zakończone powodzeniem będą realizowane w ciągu 14 dni od daty wystawienia ostatecznej odpowiedzi na wskazane przez Kupującego konto bankowe.

§ 11 Dane osobowe
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
§ 12 Postanowienia końcowe
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .